STADGAR för Karlstads fågelhundklubb

Inledning. Karlstads fågelhundklubb (hädanefter kallad ’klubben’) är en förening bildad utifrån medlemmarnas intresse för stående fågelhundar, oavsett hundras. Klubben bedrivs utan ekonomiskt vinstintresse samt är helt fristående från andra medlemsorganisationer. §1 Mål Klubben har som mål att på lokal nivå: a) Främja medlemmarnas intresse för jakt över stående fågelhundar som bedrivs både effektivt och etiskt. Med ’jakt’ avses praktiskt jakt, jaktprov eller träning på vild/utsatt fågel.

b) För medlemmarna utgöra ett forum för erfarenhets- och kompetensutbyte inom intresseområdet. §2 Verksamhet Klubben förverkligar sitt ändamål genom att:

a) Verka för och uppmuntra aktiviteter samt organisera kurser relaterat till intresseområdet, t ex inom hunddressyr, viltvård och skytte.

b) Tillhandahålla en kommunikationsplattform för erfarenhets- och kompetensutbyte.

c) Sträva efter att för medlemmarna tillhandahålla träningsmarker i närområdet.

d) Verka för att det råder ett kamratligt förhållande mellan medlemmarna.

§3 Medlemskap Till medlem kan antas enskild person som kan förväntas stödja klubbens verksamhet. Styrelsen beviljar medlemskap. Medlemskap berättigar till deltagande på klubbens aktiviteter, tillgång till klubbens informationskanaler etc. Medlem ska följa klubbens stadgar och utfärdade bestämmelser. Medlemskap upphör om medlem begär utträde eller om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift. Medlemskap kan upphöra om medlem åsidosätter klubbens stadgar.

Medlemmen ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan.

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie föreningsstämma.

§4 Verksamhetsår Klubbens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§5 Organisation

Klubbens högsta beslutande organ är föreningsstämma, dess verkställande och förvaltande organ är klubbstyrelsen, i dessa stadgar benämnd styrelsen. Dessutom kan styrelsen utse funktionärer för speciella funktioner. Funktioner som sträcker sig över längre tid skall rapporteras till stämman.

§6 Föreningsstämma mom 1 Vid klubbens föreningsstämma har medlem yttrande och rösträtt endast genom närvaro, röstning genom ombud eller fullmakt är ej tillåtet. Ordinarie stämma och extra stämma är beslutsmässig med det antal medlemmar som efter stadgeenlig kallelse deltar i stämman. Röstlängd för stämman fastställs i enlighet med för dagen gällande medlemsförteckning. Som stämmans beslut gäller den mening som erhållet högsta röstetalet, med de undantag som ges i § 10 och 11. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av stämmans ordförande. mom 2 Rätt att få enskild fråga eller motion behandlad på ordinarie stämma tillkommer varje medlem. Sådan enskild fråga eller motion skall, med de undantag som ges i §10, senast den 15 februari

skriftligen, och behörigen undertecknad, tillställas styrelsen. mom 3 Styrelsen kallar till stämma. Ordinarie stämma skall hållas före den 30 april på tid och plats som fastställs av styrelsen. Kallelse till stämma skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma på stämman. Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma. Kallelse skall via email delges medlemmarna. Senast vid stämmans öppnande skall styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelse, styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget, valberedningens förslag samt inkomna motioner eller andra ärenden som föreläggs stämman för beslut och styrelsen yttrande däröver skriftligen delges medlemmarna, Ordinarie stämma öppnas och avslutas av ordföranden eller vid förfall för denne av annan styrelsemedlem utsedd av styrelsen. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma a/ Val av stämmoordförande b/ Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare c/ Godkännande av röstlängd d/ Fastställande av dagordning e/ Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare. f/ Fråga om kallelse behörigen skett. g/ Styrelsens årsredovisning h/ Revisorernas berättelse i/ Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning j/ Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. k/ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. l/ Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår. m/ Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året. n/ Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §7 i dessa stadgar. o/ Val av två revisorer, varav en sammankallande, samt en revisorssuppleant enligt §8 i dessa stadgar. p/ Val av sammankallande och två ledamöter i valberedningen. q/ Övriga i kallelsen anmälda ärenden. Eventuell reservation till stämmans beslut skall bekräftas skriftligen och reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till stämmans ordförande innan stämman avslutas. mom 4 Extra stämma skall hållas om: a/ Styrelsen bedömer att särskilda skäl föreligger. b/ Av ordinarie stämma valda revisorer så yrkar. c/ Minst 25 % av medlemmarna så yrkar. Yrkan om extra stämma skall skriftligen och behörigen undertecknad ställas till styrelsen samt innehålla uppgift om och underlag till det eller de ärenden som önskas tas upp till behandling. Extra stämma skall hållas inom 90 dagar, såvitt ordinarie stämma ej hålles inom denna tid, räknat från den dag yrkan inkom till styrelsen. Kallelse till extra stämma utfärdas av styrelsen och skall tillsammans med uppgift om det eller de ärenden som skall tas upp till behandling via email delges medlemmarna minst en vecka före extra stämma. Vid extra stämma får endast ärende angett i kallelse till stämman tas upp till avgörande. §7 Styrelse mom1 Styrelsen består av ordförande, fyra ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordinarie stämma väljer årligen ordförande för ett år, halva antalet ordinarie ledamöter för två år samt suppleanter för ett år. Om helt ny styrelse väljs på föreningsstämma skall mandattiden för

hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år. Suppleanter tjänstgör i den ordning som stämman beslutar och har även rätt att delta vid möten där de ej tjänstgör dock utan att delta i beslut. Ledamot och suppleant kan väljas om. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och inom eller utom sig kassör och sekreterare. Styrelsen utser två tillsammans att teckna klubbens firma. Styrelsen har rätt att till sig adjungera personer, dessa har då yttranderätt men ej rätt att delta i beslut. Styrelsen har rätt att inom sig utse arbetsutskott och inom eller utom sig utse kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter. mom 2 Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande, eller vid förfall för denne vice ordförande, minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträden skall föras protokoll. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta närvarande enat sig om, vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är ense i en fråga. Eventuell reservation mot styrelsens beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligen och reservationen, behörigen undertecknad, skall vara tjänstgörande sekreterare tillhanda inom 7 dagar efter mötet. mom 3 Styrelsen förvaltar klubbens angelägenheter enligt §1 och 2 i dessa stadgar och skall i övrigt: a/ Förbereda ärenden som skall behandlas av stämman. b/ Verkställa av stämman fattade beslut. c/ Genomföra de uppdrag stämman gett styrelsen. d/ Förvalta klubbens tillgångar och föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter. e/ Senast 1 mars till revisorerna avlämna verksamhetsberättelse, årsredovisning med fullständig balans och resultaträkning samt styrelseprotokoll. f/ I övrigt sköta klubbens angelägenheter.

§8 Revision Klubbens räkenskaper skall årligen per den 31 december sammanföras i ett fullständigt bokslut. Styrelsens årsredovisning skall årligen granskas av två vid ordinarie stämma valda revisorer. Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda 15 mars.

§9 Valberedning Av stämman utsedd valberedning ska förbereda de val som ska ske vid ordinarie stämma. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande och en ledamot ska väljas vid varje stämma. Efter beslut av styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde. Valberedningens ledamöter ska tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

§10 Stadgeändring Förslag om stadgeändring kan väckas av styrelsen eller enskild medlem. Förslag från medlem skall senast 15 december skriftligen, och behörigen undertecknat, inges till styrelsen. Beslut om ändring av stadgarna fattas av stämman. För sådant beslut krävs antingen att det biträds av minst ¾ av antalet i beslutet deltagande medlemmar vid en ordinarie stämma eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande stämmor, varav minst en ska vara ordinarie.

§11 Upphörande Beslut om upplösning av klubben fattas av stämman. Förslaget och styrelsens yttrande skall bifogas kallelse till stämman eller på annat sätt delges medlemmarna minst 14 dagar före stämman. För sådant beslut krävs att det biträds av minst 2/3 majoritet av de deltagande medlemmarna vid två med minst två månads mellanrum hållna stämmor varav en skall vara ordinarie stämma. Vid beslut om upplösning skall klubbens tillgångar tillfalla lokal ideell förening som främjar hundens vård.